Załączniki PIT: PIT ZG, Z, D, O i Inne

PIT/ZG to informacja o wartości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w trakcie roku fiskalnego. Druk ten wypełniają podatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego osiągnęli dochody ze źródeł położonych za granicą lub w działalności wykonywanej za granicą. Dodatkowo dochody te podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Załącznik PIT/ZG

Załącznik PIT ZG składa się odrębnie dla każdego państwa, w którym uzyskało się dochód. Formularz PIT/ZG stanowi załącznik do formularza PIT-36, PIT-38, PIT-39 oraz PIT-36L. Załącznik PIT/O jest to druk składany w przypadku, gdy podatnik korzysta z przysługujących mu odliczeń i ulg podatkowych. PIT/O, łącznie z załącznikiem PIT/D, stanowią komplet druków, na których należy wykazywać odliczenia za 2018 r.

Dokument PIT/O

PIT/O jest załącznikiem do PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28. Podatnicy rozliczający pozostałe przychody, na innych deklaracjach, z ulg skorzystać nie mogą. Z tego względu nie zastosują tego załącznika. Ulg nie rozlicza się w związku z prywatną sprzedażą akcji lub zbyciem nieruchomości – gdy podatek pobiera się ryczałtem i nie łączy z pozostałymi źródłami przychodów.


Przejdź do: